Algemene voorwaarden voor consumenten

Artikel 1 informatie over ons

Wij zijn Touch Cards Company B.V., handelend onder de naam “Coffee & Pie”. Je kunt ons als volgt bereiken:

Bereikbaarheid:

van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

Telefonisch:

010 – 204 3024

Mailen:

info@koffiecadeaukaart.nl

Schrijven:

Blaak 16, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Bekijken:

www.koffiecadeaukaart.nl

Onderstaande algemene voorwaarden voor consumenten zijn van toepassing op de Koffiecadeaukaart, welke eveneens uitgegeven wordt onder de naam Koffie & Gebak Cadeaukaart.

Artikel 2 definities

Acceptanten: de contractuele wederpartijen van Touch Cards Company B.V. die de Koffiecadeaukaart accepteren als betaalmiddel voor maximaal het bedrag van € 10,- (zegge: tien euro) dat op de betreffende Koffiecadeaukaart staat vermeld. Acceptanten staan op www.koffiecadeaukaart.nl genoemd en kunnen van tijd tot tijd wijzigen;

Koffiecadeaukaart: de cadeaukaart die uitgegeven wordt door Touch Cards Company B.V. en die aan de Houder ervan het recht geeft het bedrag dat op de cadeaukaart staat vermeld te besteden bij Acceptanten;

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Houder: een Consument die beschikt over een geldige Koffiecadeaukaart.

Artikel 3 toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Touch Cards Company B.V. betreffende de Koffiecadeaukaart en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen een Consument en Touch Cards Company B.V. betreffende de Koffiecadeaukaart.

3.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden door ontvangst van de Koffiecadeaukaart, op welke Koffiecadeaukaart naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen.

3.3 De Consument kan de algemene voorwaarden raadplegen op www.koffiecadeaukaart.nl waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op iedere Koffiecadeaukaart.

3.4 De algemene voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

Artikel 4 ontvangst en gebruik

4.1 Koffiecadeaukaarten worden in omloop gebracht door organisaties en bedrijven die de Koffiecadeaukaart gebruiken als incentive voor medewerkers, klanten, leveranciers, partners, prijswinnaars (bv. in het geval van de Nationale Postcodeloterij), etc..

4.2 Elke Koffiecadeaukaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Een Koffiecadeaukaart geeft het recht op het in één keer besteden van het bedrag dat op de Koffiecadeaukaart staat vermeld. De Koffiecadeaukaart kan niet in delen worden verzilverd en is niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen, tenzij de Acceptant anders aangeeft.

4.3 Onmiddellijk na het moment dat de Koffiecadeaukaart is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en Touch Cards Company B.V. en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant.

4.4 De Koffiecadeaukaart is niet verhandelbaar.

Artikel 5 geldigheid

5.1 Iedere Koffiecadeaukaart is vanaf de dag van uitgifte twee (2) jaar geldig tenzij anders vermeld. Op www.koffiecadeaukaart.nl is de resterende geldigheidstermijn van de Koffiecadeaukaart te controleren. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Koffiecadeaukaart niet meer te verzilveren. Touch Cards Company B.V. behoudt zich het recht voor om een verlopen Koffiecadeaukaart te blokkeren.

Artikel 6 prijzen en retour

6.1 De Koffiecadeaukaart geeft uitsluitend recht op het (bij een Acceptant) besteden van het op de Koffiecadeaukaart vermelde bedrag voor een bakje koffie en/of gebak, tenzij door de acceptant een breder assortiment wordt aangegeven.

6.2 De Koffiecadeaukaart kan niet in delen worden verzilverd (zie artikel 4.2). Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Koffiecadeaukaart staat, dient de Houder het overige verschuldigde bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

6.3 Touch Cards Company B.V. neemt geen Koffiecadeaukaarten retour.

6.4 Het is niet mogelijk om een Koffiecadeaukaarten geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

Artikel 7 verlies

7.1 De Houder dient de Koffiecadeaukaart zorgvuldig te bewaren.

7.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging van de Koffiecadeaukaart waardoor deze naar mening van Touch Cards Company B.V. niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, dan wel bij of ongeautoriseerd gebruik van een Koffiecadeaukaart, is Touch Cards Company B.V. niet aansprakelijk. Touch Cards Company B.V. zal geen nieuwe Koffiecadeaukaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Koffiecadeaukaart in welke vorm dan ook vergoeden.

Artikel 8 aansprakelijkheid

8.1 Touch Cards Company B.V. is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet-nakoming van de algemene voorwaarden door Touch Cards Company B.V. onder toepassing van artikel 6:98 BW.

8.2 Touch Cards Company B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot de producten die de Acceptant levert voor de verzilverde Koffiecadeaukaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 4.4).

8.3 Niet tegenstaande artikel 10.1 aanvaardt Touch Cards Company B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Koffiecadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Koffiecadeaukaart.

8.4 Touch Cards Company B.V. verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de www.koffiecadeaukaart.nl en op de uitgaven van de Koffiecadeaukaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

8.5 Touch Cards Company B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Koffiecadeaukaart en/of op de www.koffiecadeaukaart.nl en/of technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

8.6 Touch Cards Company B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Touch Cards Company B.V. via www.koffiecadeaukaart.nl.

8.7 De website www.koffiecadeaukaart.nl kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. Touch Cards Company B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

8.8 Touch Cards Company B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade).

8.9 De maximale aansprakelijkheid van Touch Cards Company B.V. is het bedrag dat de Consument voor de Koffiecadeaukaart in het onderhavige geval heeft betaald.

Artikel 9 overmacht

9.1 In het geval van overmacht heeft Touch Cards Company B.V. het recht om het kunnen gebruiken van de Koffiecadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Touch Cards Company B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 10 fraude

10.1 In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft Touch Cards Company B.V. het recht om naar eigen keuze de koop van de Koffiecadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Koffiecadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Touch Cards Company B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 11 copyright

11.1 Alle rechten zijn voorbehouden aan Touch Cards Company B.V. Niets van www.koffiecadeaukaart.nl mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Touch Cards Company B.V.

Artikel 12 overig

12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Touch Cards Company B.V. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op deze pagina. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd.

©2024, Touch Cards Company B.V. All rights reserved.