Algemene voorwaarden voor acceptanten

ARTIKEL 1. INFORMATIE OVER ONS

Wij zijn Touch Cards Company B.V., handelend onder de naam “Coffee & Pie”. Je kunt ons als volgt bereiken:

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

Telefoon: 010 – 204 3024

E-mail: privacy@koffiecadeaukaart.nl

Schrijven: Blaak 16, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Bekijken: www.koffiecadeaukaart.nl

Ons Kamer van Koophandel nummer is 59530197.

Ons BTW nummer is NL 853536922B01.

Onderstaande algemene voorwaarden voor acceptanten zijn van toepassing op de Koffiecadeaukaart, welke eveneens uitgegeven wordt onder de naam Koffie & Gebak Cadeaukaart.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

Acceptant: de contractuele wederpartij van Touch Cards Company B.V. die de Koffiecadeaukaart accepteert als betaalmiddel voor maximaal het bedrag dat op de betreffende Koffiecadeaukaart staat vermeld. Acceptanten staan genoemd op www.koffiecadeaukaart.nl;

Koffiecadeaukaart: de cadeaukaart die uitgegeven wordt door Touch Cards Company B.V. en die aan de Houder ervan het recht geeft het bedrag van € 10,- (zegge: tien euro) dat op de cadeaukaart staat vermeld te besteden bij Acceptanten;

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Houder: een Consument die beschikt over een geldige Koffiecadeaukaart.

Inschrijfformulier: het formulier waarmee de Acceptant zich ertoe verbindt om de Koffiecadeaukaart te accepteren als geldig betaalmiddel voor het bedrag dat op de Koffiecadeaukaart staat vermeld.

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Touch Cards Company B.V. betreffende de Koffiecadeaukaart en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen een Acceptant en Touch Cards Company B.V. betreffende de Koffiecadeaukaart.

3.2 Door het ondertekenen van het Inschrijfformulier aanvaardt de Acceptant deze algemene voorwaarden, hierna gezamenlijk te noemen de ‘Overeenkomst’.


ARTIKEL 4. ONTVANGST EN GEBRUIK

4.1 Koffiecadeaukaarten worden in omloop gebracht door organisaties en bedrijven die de Koffiecadeaukaart gebruiken als incentive voor medewerkers, klanten, leveranciers, partners, prijswinnaars (bv. in het geval van de Nationale Postcodeloterij), etc.

4.2 Elke Koffiecadeaukaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Een Koffiecadeaukaart geeft het recht op het in één keer vrij besteden van het bedrag dat op de Koffiecadeaukaart staat vermeld. De prijzen die de Acceptant hanteert voor de door Houder middels inlevering van een Koffiecadeaukaart aan te schaffen producten zijn dezelfde prijzen als die de Acceptant normaliter voor haar klanten hanteert.

4.3 Elke dag dat de Acceptant open is, zal de Koffiecadeaukaart door een Houder bij de Acceptant kunnen worden verzilverd. De Acceptant is jegens de Houder gehouden de door de Houder gekozen producten deugdelijke wijze te leveren. Het leveren van de producten is geheel voor rekening en risico van de Acceptant.

4.4 De Koffiecadeaukaart kan niet in delen worden verzilverd en is niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen, tenzij de Acceptant anders aangeeft.

4.5 Onmiddellijk nadat de Koffiecadeaukaart is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en Touch Cards Company B.V. en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant.

4.6 Koffiecadeaukaarten zijn niet verhandelbaar noch verzilverbaar in contanten.


ARTIKEL 5. GELDIGHEID

5.1 Iedere Koffiecadeaukaart is vanaf de dag van uitgifte twee (2) jaar geldig tenzij anders vermeld. Op www.koffiecadeaukaart.nl is de resterende geldigheidstermijn van de Koffiecadeaukaart te controleren. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Koffiecadeaukaart niet meer te verzilveren. Touch Cards Company B.V. behoudt zich het recht voor om een verlopen Koffiecadeaukaart te blokkeren.


ARTIKEL 6. TECHNISCHE AFHANDELING

6.1 Elke Koffiecadeaukaart heeft een unieke code op basis waarvan de geldigheid kan worden vastgesteld.

6.2 De Acceptant verzilvert de unieke code online via een smartphone met de Scan’r App van Intersolve Technologies B.V., hierna te noemen ‘Intersolve’, of middels de op de kassa van de Acceptant geïnstalleerde softwarematige koppeling met Intersolve.


ARTIKEL 7. FINANCIELE AFHANDELING

7.1 Aan deelname aan de Koffiecadeaukaart zijn geen administratiekosten, abonnementskosten of andere kosten verbonden

7.2 De Acceptant is BTW-plichtig voor de bestede waarde van de bij hem verzilverde Koffiecadeaukaarten.

7.3 Per verzilverde Koffiecadeaukaart krijgt de Acceptant € 7,50 vergoed. De totale handlingskosten bedragen € 2,50. Op deze handlingskosten is 21% BTW van toepassing zijnde € 0,53. Deze € 0,53 dient aan Acceptant in rekening gebracht te worden. Het aan Acceptant uit te keren bedrag per verzilverde Koffiecadeaukaart bedraagt derhalve € 6,97. De in rekening gebrachte BTW dient door Acceptant bij zijn/haar BTW aangifte opgegeven te worden als voorbelasting, zoals gebruikelijk bij inkomende facturen. Hierdoor komt de resulterende vergoeding per verzilverde Koffiecadeaukaart uit op € 7,50.

7.4. Touch Cards Company B.V. vergoedt uitsluitend een Koffiecadeaukaart die als “verzilverd” geregistreerd staat in het systeem van Intersolve. Touch Cards Company B.V. en de Acceptant komen hierbij overeen dat het systeem van Intersolve de grondslag is voor de facturatie.

7.5. Intersolve verstuurt namens Touch Cards Company B.V. wekelijks een creditfactuur aan de Acceptant voor alle Koffiecadeaukaarten die in de voorafgaande week door de Acceptant zijn verzilverd.

7.6. Facturen worden binnen dertig (30) dagen na datumstelling betaald.


ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Touch Cards Company B.V. accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid.


ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Touch Cards Company B.V. is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (patenten, merken, copyright, design, etc.) in relatie tot de Koffiecadeaukaart.

9.2 De Acceptant heeft niet het recht om intellectuele eigendomsrechten van Touch Cards Company B.V. te gebruiken anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van Touch Cards Company B.V.

9.3 Hierbij verleent de Acceptant aan Touch Cards Company B.V. het recht om de gegevens van de Acceptant inclusief beeldmateriaal en merken en logo’s te publiceren (bijv. voor reclamedoeleinden).


ARTIKEL 10. DUUR EN BEEINDIGING

10.1 De Overeenkomst heeft een onbeperkte looptijd. Acceptant of Touch Cards Company B.V. kunnen op ieder gewenst moment zonder opgave van reden, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de kalendermaand, de Overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder dat er sprake is van wederzijdse verplichtingen.

10.2 Ieder van Touch Cards Company B.V. en de Acceptant is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen indien:

(i) De andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of haar faillissement in rechte is aangevraagd;

(ii) De rechtspersoon, waarin de onderneming van de andere partij wordt gedreven, wordt geliquideerd of gefuseerd of gesplitst of de onderneming van de andere partij wordt beëindigd.

10.3 Indien de Overeenkomst rechtsgeldig beëindigd wordt, zal de Acceptant nog gedurende één (1) jaar na de datum waarop die beëindiging een feit is de Koffiecadeaukaart als geldig betaalmiddel accepteren, indien Touch Cards Company B.V. dit wenst.

ARTIKEL 11. VRIJWARING

De Acceptant vrijwaart Touch Cards Company B.V. tegen alle vorderingen van derden (waaronder begrepen de Houder) ter zake of in verband met

(i) niet-nakoming van de Acceptant van de voorwaarden uit het Inschrijfformulier of deze algemene voorwaarden;

(ii) schending van de wet door de Acceptant;

(iii) schending van een recht van een derde door de Acceptant; en

(iv) grove nalatigheid of fraude aan de zijde van de Acceptant.


ARTIKEL 12. OVERIG

12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsbetrekking tussen de Acceptant en Touch Cards Company B.V. in relatie tot de Koffiecadeaukaart zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

12.3 Touch Cards Company B.V. is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Touch Cards Company B.V. zal de Acceptant tenminste veertien (14) dagen voor de inwerkingtreding van een dergelijke aanvulling, wijziging en/of vervanging (al dan niet via elektronische weg) hierover informeren of in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. Als de Acceptant niet akkoord gaat met een aanvulling, wijziging en/of vervanging dient hij dit binnen genoemde veertien (14) dagen schriftelijk aan Touch Cards Company B.V. mede te delen.

©2024, Touch Cards Company B.V. All rights reserved.